TRANSLATE LEGAL (Swedish to English)

Eight (8) times more “proofread-only” MT than Google NMT. Reduces post-editing over 48%.

Swedish to English – Legal

These tables showcase the three (3) longest proofread-only machine translations from this translator’s Slate Desktop™ (left tab) and from Google NMT (right tab).

  • The left column has the source language segments.
  • The right column has machine translations that this translator proofread and accepted without changes.
  • Slate Desktop™ creates 25%-30% proofread-only machine translations with 14-16 words per segment.
  • Google NMT creates 3%-6% proofread-only machine translations with 6-10 words per segment.
sven
Denna TSD (teknisk specifikation för driftskompatibilitet) beskriver hur ett visst delsystem ska vara beskaffat för att uppfylla de väsentliga kraven och säkerställa driftskompatibilitet inom unionens järnvägssystem, så som beskrivs i artikel 1 i direktiv 2008/57/EG.This technical specification for interoperability (TSI) is a specification by which a particular subsystem is addressed in order to meet the essential requirements and ensure the interoperability of the Union’s rail system as described in Article 1 of Directive 2008/57/EC.
Ett sådant utförande ställer dock höga krav på utförande och detaljutformning (inkl. brandgasventilationen) och därmed kan en robustare lösning vara att delar av skyddsnivån fördelas till exempelvis brandskyddande sprutbetong, och andra delar fördelas till inklädnad/undertak.However such a specification puts high demands on the specification and components (incl. fire gas ventilation) and as such, a more robust solution can be to allocate parts of the protection level specification to e.g. fire resistant injected concrete and allocate other parts to the cladding/ceiling.
Revisionerna skall utföras minst en gång per år och minst en revision skall utföras under pågående arbete (tillverkning, montering eller installation) inom ramen för det delsystem som är föremål för EG-kontrollförfarandet i punkt 6.The frequency of the audits shall be at least once a year, with at least one audit during the time period of performing relevant activities (manufacture, assembling or installation) for the subsystem being the subject of the EC verification procedure mentioned under point 6.
sven
Scenariospecifika antaganden för utvalda scenarier belyses i Tabell A-3.Scenario-specific assumptions for selected scenarios are illustrated in Table A-3.
Noteringar från tidigare möten i kursiv text.Notes from previous meetings in italics.
Föraren har full kontroll över fordonet.The driver has full control of the vehicle.
Customer’s Slate Desktop™ Engine