TRANSLATE LEGISLATION (English to Croatian)

Six (6) times more “proofread-only” MT than Google NMT. Reduces post-editing over 53%.

English to Croatian – LEGISLATION

These tables showcase the three (3) longest proofread-only machine translations from this translator’s slate® desktop (left tab) and from Google NMT (right tab).

  • The left column has the source language segments.
  • The right column has machine translations that this translator proofread and accepted without changes.
  • slate® desktop creates 25%-30% proofread-only machine translations with 14-16 words per segment.
  • Google NMT creates 3%-6% proofread-only machine translations with 6-10 words per segment.
enhr
Where, on completion of the procedure set out in Article 40(3) and (4), objections are raised against a measure taken by a Member State, or where the Commission considers a national measure to be contrary to Union legislation, the Commission shall without delay enter into consultation with the Member States and the relevant economic operator or operators and shall evaluate the national measure.Ako se nakon završetka postupka iz članka 40. stavaka 3. i 4. podnesu prigovori na mjeru koju je poduzela država članica ili ako Komisija smatra da je nacionalna mjera u suprotnosti sa zakonodavstvom Unije, Komisija bez odgode započinje savjetovanje s državama članicama i relevantnim gospodarskim subjektom ili subjektima te ocjenjuje nacionalnu mjeru.
Value according to Article 418 of the CRR — transferable assets representing claims on or guaranteed by: the central government of a Member State, a region with fiscal autonomy to raise and collect taxes, or of a third country in the domestic currency of the central or regional government, if the institution incurs a liquidity risk in that Member State or third country that it covers by holding those liquid assetsVrijednost u skladu s člankom 418. CRR-a – prenosiva imovina koja predstavlja potraživanja od ili za koju jamče: središnja država države članice, regije s fiskalnom autonomijom koje uvode i ubiru poreze ili treće države u domaćoj valuti središnje države ili jedinice područne (regionalne) samouprave, ako je institucija izložena likvidnosnom riziku u toj državi članici ili trećoj zemlji koji pokriva držanjem navedene likvidne imovine
The regulatory authority may decide that transmission-connected demand facilities, transmission-connected distribution facilities, distribution systems and demand units for which a request for a derogation has been filed pursuant to Articles 52 or 53 do not need to comply with the requirements of this Regulation from which a derogation has been sought from the day of filing the request until the regulatory authority’s decision is issued.Regulatorno tijelo može odlučiti da postrojenja kupca priključena na prijenosni sustav, distribucijska postrojenja priključena na prijenosni sustav, distribucijski sustavi i elementi postrojenja kupca za koje je podnesen zahtjev za odstupanje u skladu s člankom 52. ili 53. ne trebaju biti u skladu sa zahtjevima iz ove Uredbe od kojih se traži odstupanje od dana podnošenja zahtjeva do izdavanja odluke regulatornog tijela.
enhr
In the event of mobility between Member States, Regulation (EU) No 1231/2010 of the European Parliament and of the Council [14] applies.U slučaju mobilnosti između država članica primjenjuje se Uredba (EU) br. 1231/2010 Europskog parlamenta i Vijeća [14].
If either Party considers that the other Party has failed to fulfil an obligation under this Agreement, it may take appropriate measures.Ako jedna od stranaka smatra da druga stranka nije ispunila obvezu prema ovom Sporazumu, može poduzeti odgovarajuće mjere.
Furthermore, diseases and species that are important today may be marginalised in the future.Nadalje, bolesti i vrste koje su danas važne mogu biti marginalizirane u budućnosti.
Customer’s slate® desktop Engine


Brought to you by Slate Rocks LLC

Learning slate® desktop takes less than an hour.

Using slate® desktop saves days, weeks, months and years.

Start saving now!