TRANSLATE LEGISLATION (Swedish to English)

Five (5) times more “proofread-only” MT than Google NMT. Reduces post-editing over 37%.

Swedish to English – LEGISLATION

These tables showcase the three (3) longest proofread-only machine translations from this translator’s Slate Desktop™ (left tab) and from Google NMT (right tab).

  • The left column has the source language segments.
  • The right column has machine translations that this translator proofread and accepted without changes.
  • Slate Desktop™ creates 25%-30% proofread-only machine translations with 14-16 words per segment.
  • Google NMT creates 3%-6% proofread-only machine translations with 6-10 words per segment.
sven
Kommissionen har i enlighet med artikel 9.1 första stycket i förordning (EG) nr 510/2006 granskat Förenade kungarikets ansökan om godkännande av ändringar av produktspecifikationen för den skyddade geografiska beteckningen ”Welsh Beef”, vilken registrerades i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2400/96 [2] i dess ändrade lydelse enligt förordning (EG) nr 2066/2002 [3].In accordance with the first subparagraph of Article 9(1) of Regulation (EC) No 510/2006, the Commission has examined the United Kingdom’s application for the approval of amendments to the specification for the protected geographical indication ‘Welsh Beef’ registered in accordance with Commission Regulation (EC) No 2400/96 [2], as amended by Regulation (EC) No 2066/2002 [3].
I det avseendet noterar övervakningsmyndigheten att de norska myndigheterna bara lämnat allmänna kommentarer om hur de måste genomföra åtgärderna på grund av Hurtigrutens svaga ekonomiska ställning [35] för att se till att företaget skulle fortsätta att fullgöra den allmänna trafikplikten, eftersom det vore svårt för de norska myndigheterna att hitta ett annat företag som kan tillhandahålla tjänsten (åtminstone på kort till medellång sikt).In that regard, the Authority notes that the Norwegian authorities have only made general remarks on how they had to implement the measures due to Hurtigruten’s weak financial position [35] in order to ensure that it would continue to provide the public service, as it would be difficult, for the Norwegian authorities, to find another undertaking to provide the service (at least in the short to medium term).
Rådets förordning (EG) nr 1275/2005 av den 26 juli 2005 om ändring av förordning (EG) nr 2268/2004 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av volframkarbid och smält volframkarbid med ursprung i Folkrepubliken Kina (EUT L 202, 3.8.2005, s. 1).Council Regulation (EC) No 1275/2005 of 26 July 2005 amending Regulation (EC) No 2268/2004 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of tungsten carbide and fused tungsten carbide originating in the People’s Republic of China (OJ L 202, 3.8.2005, p. 1).
sven
Texterna till förordningarna (EU) nr 550/2010, (EU) nr 574/2010, (EU) nr 632/2010, (EU) nr 633/2010 och (EU) nr 662/2010 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till Europeiska unionens officiella tidning, ska vara giltiga.The texts of Regulations (EU) No 550/2010, (EU) No 574/2010, (EU) No 632/2010, (EU) No 633/2010 and (EU) No 662/2010 in the Icelandic and Norwegian languages, to be published in the EEA Supplement to the Official Journal of the European Union, shall be authentic.
Kommissionens förordning (EG) nr 327/98 av den 10 februari 1998 om öppnande och förvaltning av vissa tullkvoter för import av ris och brutet ris [3] har ändrats flera gånger [4] på ett väsentligt sätt.Commission Regulation (EC) No 327/98 of 10 February 1998 opening and providing for the administration of certain tariff quotas for imports of rice and broken rice [3] has been substantially amended several times [4].
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2011 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.Member States shall adopt and publish, by 31 December 2011 at the latest, the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive.
Customer’s Slate Desktop™ Engine