TRANSLATE MEDICAL (English to Polish)

Five (5) times more “proofread-only” MT than Google NMT. Reduces post-editing over 35%.

English to Polish – Medical

These tables showcase the three (3) longest proofread-only machine translations from this translator’s slate® desktop (left tab) and from Google NMT (right tab).

  • The left column has the source language segments.
  • The right column has machine translations that this translator proofread and accepted without changes.
  • slate® desktop creates 25%-30% proofread-only machine translations with 14-16 words per segment.
  • Google NMT creates 3%-6% proofread-only machine translations with 6-10 words per segment.
enpl
Handling, storage, cleaning and sterilization of this instrument as well as other factors relating to the patient, diagnosis, treatment, surgical procedures, and other matters beyond BSC’s control directly affect the instrument and the results obtained from its use.Obsługa, przechowywanie, czyszczenie i sterylizacja tego instrumentu, jak również inne czynniki dotyczące pacjenta, diagnozy, leczenia, procedur operacyjnych oraz inne kwestie niepodlegające kontroli firmy BSC mają bezpośredni wpływ na instrument i efekty jego stosowania.
Other potential adverse reactions that may result from the improper use of this device include, but are not limited to, air embolism, hematoma at the puncture site, infection, vessel dissection, vessel perforation, vessel spasm, hemorrhage and vascular thrombosis.Do innych możliwych działań niepożądanych związanych z nieprawidłowym zastosowaniem urządzenia należą między innymi: zator powietrzny, krwiak w miejscu nakłucia, zakażenie, rozwarstwienie naczynia, perforacja naczynia, skurcz naczynia, krwotok i zakrzepica naczyń.
Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another.Ponowne wykorzystanie lub przetworzenie bądź resterylizacja mogą również powodować ryzyko zanieczyszczenia urządzenia i/lub spowodować zakażenie lub zakażenie krzyżowe u pacjenta, w tym m.in. transmisję choroby zakaźnej (chorób zakaźnych) pomiędzy pacjentami.
enpl
Endoscope (if desired)Endoskop (w razie potrzeby)
Polypropylene MeshSiatka polipropylenowa
Camera ConnectorZłącze kamery
Customer’s slate® desktop Engine


Brought to you by Slate Rocks LLC

Learning slate® desktop takes less than an hour.

Using slate® desktop saves days, weeks, months and years.

Start saving now!